Ana Sayfa Siyaset ARTIK BUNLAR OLMAYACAK

ARTIK BUNLAR OLMAYACAK

7 Haziran seçim sonuçları ile değişen vekil aritmetiği TBMM'de işleri de değiştirecek. Meclis'te sayısal üstünlüğün AKP'den muhalefete geçmesi ile kanun yapımı başta olmak üzere araştırma, soruşturma ve daimi komisyonlarda muhalefetin ortak tavrı belirleyici olacak.

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2015 Çarşamba 20:29
ARTIK BUNLAR OLMAYACAK

Bugün'ün haberine göre, TBMM'­de Mec­lis baş­kan­lı­ğı baş­ta ol­mak üze­re ko­mis­yon baş­kan­lık­la­rın­da ar­tık AKP tek başı­na be­lir­le­yi­ci ola­ma­ya­cak. Baş­kan­lar mu­ha­le­fe­tin de ta­lep­le­ri­ne gö­re se­çi­le­bi­le­cek. 3 mu­ha­le­fet par­ti­si ken­di ara­sın­da an­la­şa­bi­lir­se AKP bü­tün baş­kan­lık­la­rı kay­be­de­cek.

En önem­li de­ği­şim ka­nun ya­pım sü­re­cin­de ola­cak. Ka­nun ta­sa­rı ve tek­lif­le­ri­nin gö­rü­şül­dü­ğü 18 ih­ti­sas ko­mis­yo­nun­da ar­tık tek bir par­ti­nin da­yat­ma­sı ol­ma­ya­cak. Çı­ka­rı­la­cak ya­sa­lar an­cak uz­la­şı ile Mec­li­s'­ten ge­çe­bi­le­cek. 24. dö­nem­de 3 mu­ha­le­fet par­ti­si­nin or­tak iti­ra­zı­na rağ­men Mec­lis'­ten ge­çen MİT ya­sa­sı, İç gü­ven­lik pa­ke­ti, in­ter­net ya­sa­sı, HSYK dü­zen­le­me­si, tor­ba ya­sa­lar, ders­ha­ne ya­sa­sı, Cum­hur­baş­ka­nı­na ör­tü­lü öde­nek gi­bi ka­nun­lar mu­ha­le­fe­tin or­tak tav­rı ile ye­ni­den gün­de­me ge­ti­ri­le­rek de­ğiş­ti­ri­le­bi­le­cek.

TBMM'­de han­gi ya­sa­la­rın gö­rü­şü­le­ce­ği, han­gi ko­nu­da araş­tır­ma ko­mis­yo­nu ku­ru­la­ca­ğı, grup­la­rın öne­ri­le­rin­den han­gi­le­ri­nin ka­bul edi­le­ce­ği­ne ar­tık tek par­ti ka­rar ve­re­me­ye­cek. Mec­lis­'te bu­lu­nan tüm par­ti­le­rin tav­rı ile or­ta­ya çı­ka­cak ço­ğun­luk ira­de­si ka­rar mer­ci­i ola­cak. Böy­le­ce mu­ha­le­fe­tin öne­ri­le­ri de gö­rü­şü­le­bi­le­cek, ka­nun tek­lif­le­ri ka­bul edi­le­bi­le­cek.

Ba­kan­lar hak­kın­da ve­ri­len fez­le­ke­le­rin gö­rü­şül­me­si ise tek bir par­ti­nin ira­de­si ile en­gel­le­ne­me­ye­cek.

4 es­ki ba­kan için ku­ru­lan so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu ve­ya So­ma fa­ci­ası gi­bi ko­nu­lar­da ku­ru­lan araş­tır­ma ko­mis­yon­la­rın­da da AK­P'­nin üye üs­tün­lü­ğü or­ta­dan kal­ka­cak. 4 ba­ka­nın Yü­ce Di­va­n'a gön­de­ril­me­si ye­ni­den gün­de­me ge­le­bi­le­cek. Bu ko­mis­yon­la­rın baş­kan­la­rı­nı or­tak ira­de be­lir­le­ye­cek. Ka­rar­la­rın alın­ma­sın­da yi­ne or­tak ira­de et­ki­li ola­cak. Özel­lik­le araş­tır­ma ko­mis­yon­la­rı­nın ra­por­la­rı­nın TBMM Ge­nel Ku­rul gün­de­mi­ne gel­me­si ve­ya gel­me­me­si yi­ne ço­ğun­luk ka­ra­rıy­la müm­kün ola­cak.

Ana­ya­sa­nın de­ğiş­me­si için en az 2 si­ya­si par­ti­nin or­tak ira­de­si ge­re­ke­cek. Bir par­ti ar­tık Mec­li­s'i is­te­di­ği saa­te ka­dar ça­lış­tı­ra­ma­ya­cak. Hiç­bir par­ti tek ba­şı­na se­çim ka­ra­rı ala­ma­ya­cak.

26 üye­den olu­şan ih­ti­sas ko­mis­yon­la­rın­da AK­P'­nin 16 olan üye sa­yı­sı 12'ye dü­şe­cek. CHP 6 üye ile tem­sil edil­me­ye de­vam ede­cek. MHP ve HDP ise 4'er üye­ye sa­hip ola­cak. 17 üye­den olu­şan araş­tır­ma ko­mis­yon­la­rın­da AK­P'­nin üye sa­yı­sı 10'dan 8'e dü­şe­cek. 15 üye­den olu­şan so­ruş­tur­ma ko­mis­yo-nun­da 9 üye ile tem­sil edi­len AK­P'­nin üye sa­yı­sı 5'e dü­şe­cek. Rad­yo Te­le­viz­yon Üst Ku­ru­lu'nda ço­ğun­luk mu­ha­le­fe­te ge­çe­cek.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerikYukarı Çık
urfa / şanlıurfa / şanlıurfa haber / urfanatik / urfa star