Ruha TV'yi online izlemek için tıklayın

Ana Sayfa Ekonomi BAKAN BAYRAKTAR'IN BAŞI DERTTE! ZARAR 774 MİLYON TL

BAKAN BAYRAKTAR'IN BAŞI DERTTE! ZARAR 774 MİLYON TL

Başbakanlık Denetleme Kurulu, TOKİ’yi inceledi. Devlet arsalarının değerinin düşük inşaat masrafının yüksek gösterildiğini belirledi. Devletin bundan zararı 774 milyon TL

Giriş Tarihi: 8 Kasım 2012 Perşembe 09:58
BAKAN BAYRAKTAR'IN BAŞI DERTTE! ZARAR 774 MİLYON TL

Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, Mec­li­s’­e gir­me­den ön­ce TO­Kİ­’nin ba­şın­day­dı. Bay­rak­tar, TO­Kİ ile il­gi­li id­di­alar üze­ri­ne, “Hak­kım­da bir da­va, so­ruş­tur­ma açıl­mış­sa is­ti­fa ede­ce­ğim, et­mez­sem şe­ref­si­zi­m” de­miş­ti. Bay­rak­ta­r’­ın bu söz­le­ri­nin ar­dın­dan or­ta­ya çı­kan Baş­ba­kan­lık Yük­sek De­net­le­me Ku­ru­lu ra­por­la­rı ise TO­Kİ­’nin dev­le­ti nasıl za­ra­ra uğ­rat­tı­ğı­nı göz­ler önü­ne ser­di. CHP’­li Ay­kut Er­doğ­du, TO­Kİ ile il­gi­li id­di­ala­rı ve bel­ge­le­ri­ni vekillere mek­tupla ilet­ti. TO­Kİ­ ile il­gi­li Baş­ba­kan­lık Yük­sek De­net­le­me Ku­ru­lu, Sa­yış­tay ve Baş­ba­kan­lık Tef­tiş Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan çok sa­yı­da in­ce­le­me ve so­ruş­tur­ma ya­pıl­dı­ğı­nın ve ba­zı da­va­lar açıl­dı­ğı­nın ha­tır­la­tıl­dı­ğı mek­tup­ta şöyle yazdı:


Dev­let ar­sa­sı­na ha­ciz
“Bay­rak­ta­r’­ın Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ol­du­ğu Em­lak Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım Or­tak­lı­ğı­’nın za­ra­ra uğ­ra­tıl­ma­sı ne­de­niy­le so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı is­ten­di. TO­Kİ­’nin 7 pro­je­si­ in­ce­len­di. So­nun­da, dev­le­te ait ar­sa­la­rın de­ğe­ri­nin dü­şük gös­te­ril­di­ği, mü­te­ah­hit­le­rin in­şa­at ma­li­ye­tinin yük­sel­til­di­ği, böy­le­ce dev­le­tin 774 mil­yon li­ra za­rara uğ­ra­tıl­dı­ğı so­nu­cu­na ula­şıl­dı. Sa­yış­tay; dev­le­te ait gay­ri­men­kul­le­rin KC Grup Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan De­niz­ban­k’­a ipo­tek et­ti­ril­me­si­ne izin ve­ril­di­ği, şir­ke­tin bor­cu öde­me­me­si üzerine ban­ka­nın ka­mu ma­lı­na ha­ciz koy­du­ğu­nu be­lir­le­di. TO­Kİ­’nin KC’­den 106.5 mil­yon TL ala­ca­ğı var. An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı so­ruş­tur­ma açtı. ”

CHP’den “İs­ti­fa et” çağ­rı­sı
TO­Kİ ile il­gi­li id­di­ala­rı vekillerle pay­la­şan Ay­kut Er­doğ­du, “Hak­kım­da bir da­va, so­ruş­tur­ma açıl­mış­sa ge­ti­rin is­ti­fa ede­ce­ğim, et­mez­sem şe­ref­si­zi­m” di­yen Bay­rak­ta­r’­ı is­ti­fa­ya da­vet et­ti.

 

 

 

 

kaynak: muhalifgazete.com

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık