Ana Sayfa Güncel Meclis Kadrolarına Atanmayı Düşünenler ... işte şartlar

Meclis Kadrolarına Atanmayı Düşünenler ... işte şartlar

Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan kadroların tümü, 657 sayılı Kanunun 59. maddesi gereğince istisnai kadro sayılmaktadır.

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2011 Pazartesi 10:34
Meclis Kadrolarına Atanmayı Düşünenler ... işte şartlar
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan kadroların tümü, 657 sayılı Kanunun 59. maddesi gereğince istisnai kadro sayılmaktadır. İstisnai kadro, herhangi bir kurala bağlı olmadan atamaların yapılabildiği kadrolardır. Bugüne kadar Meclis kadrolarına açıktan yapılan atamalarda bir kural bulunmuyordu. Ancak, 18 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6253 sayılı Kanunla bu sistem değiştirilmiş ve kadrolara kuralsız atama yerine sınav şartı getirilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışıp da, Meclise yapılacak görevlendirmelere de bazı kurallar getirilmiştir. Bu iki hususu tek bir dosya altında sunuyoruz.
BMM
İdari Teşkilat Kanunun önemli maddeleri aşağıya çıkarılmıştır. Büyük harfle ve kırmızı olarak gösterilenler memurlar.net'in açıklamalarıdır. Aşağıdaki metinleri kısaca özetleyecek olursak: 1- TBMM Başkanınba 35 müşavir kadrosu verilmiştir. Bunun 14 adedine açıktan veya naklen atama yapılabilir. Gerisine kurum içinden atama yapılacak
2- TBMM'deki memur kadrolarına ÖSYM'ye yaptırılacak sınavdan başarılı olanlar arasından atama yapılacak. Milli Saraylardaki bakım ve onarım işlerinde çalıştırılacaklar için sınav şartı toktur.
3- TBMM 4B'li ve 4C'li personel de çalıştırabilecek. Bunlara atama da sınavla olacak. Ama sınavı ÖSYM değil, TBMM'nin uygun göreceği bir kurum yapacak.
4- Görev süresiyle sınırlı olmak üzere TBMM Başkanına, Grup Başkanlıklarına ve miletvekillerine sözleşmeli personel çalıştırma imkanı verilmiştir. Süreler bitince, bu görevlerde çalışanların da görevi bitecektir.
5- Yasama uzman yardımcılkığı ve stenograf kursu için sınav yapılacaktır.

TBMM BAŞKANINA 35 MÜŞAVİR KADROSU VERİLDİ. BUNUN 14'ÜNE SINAVSIZ AÇIKTAN VEYA NAKLEN ATAMA YAPMAK MÜMKÜN

4 YILLIK OKUL MEZUNU OLMA ŞARTI VARDIR

ATAMA YETKİSİ TBMM BAŞKANINDADIR

Müşavirler

MADDE 24 – (1) Önem ve öncelik taşıyan konularda TBMM Başkanına yardımcı olmak üzere beş TBMM Başkan başmüşaviri, on beş TBMM Başkan müşaviri, on beş müşavir atanabilir.

(2) TBMM Başkan Başmüşaviri, TBMM Başkan Müşaviri ve Müşavir kadrolarına, her bir kadro unvanının toplam sayısının yüzde kırkı oranında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun istisnai memuriyet hakkındaki hükümlerine göre açıktan veya naklen atama yapılabilir.

(3) TBMM Başkan Başmüşaviri, TBMM Başkan Müşaviri ve Müşavir kadrolarına atanabilmek için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şarttır.

TBMM'NİN MEMUR KADROLARINA ATAMA YAPABİLMEK İÇİN, ÖSYM'YE SINAV YAPTIRILACAKTIR

TBMM'NİN MEMUR KADROLARINA, BU SINAVA GİRMEYEN VE BU SINAVDAN BAŞARILI OLMAYAN ATANAMAYACAKTIR

SADECE MİLLİ SARAYLARLA İLGİLİ BİRİMLERDEKİ BAKIM, ONARIM İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILACAKLAR İÇİN SINAV ŞARTI YOKTUR. BUNLARIN KALFALIK VEYA USTALIK BELGESİ SAHİBİ OLMASI YETERLİDİR.

Atama esasları

MADDE 29

(7) Altıncı fıkrada sayılanlar hariç olmak üzere memuriyete ilk defa İdari Teşkilat kadrolarında başlayacak olanlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar arasından sınavla seçilir. Bu şekilde atanacaklarda aranacak özel şartlar ve sınavlar ile atamaya ilişkin usul ve esaslar Başkanlık Divanınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına bağlı birimlerde bakım, onarım ve restorasyon işlerinde zanaatkâr olarak çalıştırılacaklarda ilgili kurumlar tarafından verilen çıraklık, kalfalık ve ustalık belgeleri aranır, ayrıca sınav şartı aranmaz.

TOPLAM 607 KADROLARA 4B'Lİ VE 4C'Lİ ALINABİLECEK... SINAV YAPILACAK AMA SINAVI ÖSYM YAPMAYACAK. SINAVIN NASIL YAPILACAĞINA BAŞKANLIK DİVANI KARAR VERECEK

MİLLİ SARAYLARDA, SINAVA TABİ OLMADAN RESTORASYON İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE, 400 PERSONEL 4C'Lİ OLARAK ÇALIŞTIRILABİLECEK

Atama esasları

MADDE 29

(8) İdari Teşkilatta, toplam kadro sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkralarına göre sınavla alınmak suretiyle sözleşmeli ve geçici personel çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacaklarda aranacak nitelikler, yapılacak sınavın şekli ve konuları ile bunların çalışma usul ve esasları Başkanlık Divanınca belirlenir. Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına bağlı birimlerde bu fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi olmaksızın 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre restorasyon işlerinde en fazla 400 personel çalıştırılabilir.


SÜREYLE SINIRLI KADROLAR

1- TBMM BAŞKANINA 5 DANIŞMAN HAKKI VERİLMİŞTİR. TBMM BAŞKANININ GÖREV SÜRESİ BİTİNCE GÖREVLERİNE SON VERİLECEK

2- HER SİYASİ PARTİ GRUP BAŞKANLIĞINA, 10 GRUP DANIŞMANI, 25 BÜRO GÖREVLİSİ VE MİLLETVEKLİ ÜYE SAYISININ YÜZDE 10'U ORANINDA EK BÜRO GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRMA İMKANI VERİLDİ (ŞUANKİ DAĞILIMA GÖRE BU AK PARTİ İÇİN 32, CHP İÇİN 13, MHP İÇİN 5, BDP İÇİN 2 ANLAMINA GELMEKTEDİR)... SİYASİ PARTİLER GRUP KURMA HAKKINI KAYBETTİĞİNDE BU PERSONELİN GREVİ SONA ERECEK

3- HER MİLLETVEKİLİNE, 2 DANIŞMAN VE 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKI VERİLDİ. 1. DANIŞMANIN EN AZ 2 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM; 2. DANIŞMANIN EN AZ LİSE, DİĞER PERSONELİN İLKÖĞRETİM MEZUNU OLMASI ZORUNLUDUR... MİLLETVEKİLLİĞİ SIFATININ KAYBEDİLDİĞİ TARİHTE, BU PERSONELİN GÖREVİ SONA ERECEK

MAAŞ ŞÖYLE HESAPLANACAK

AŞAĞIDAKİ GÖSTERGE RAKAMI, MEMUR MAAŞ KATSAYISI (0,06446) İLE ÇARPILACAKTIR.
ÇIKAN RAKAMDAN GELİR VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE EMEKLİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR


 

Sözleşmeli personel

MADDE 30 – (1) TBMM’nin faaliyetleri ile ilgili alanlarda TBMM Başkanına danışmanlık yapmak üzere, kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak beş TBMM Başkan danışmanı çalıştırılabilir. Bu kapsamda çalıştırılanlara, (60.000) ila (100.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sözleşme ücreti hak edildikçe ödenir ve sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz. Bu şekilde çalıştırılacak personelin sözleşme ücreti ile sözleşme usul ve esasları tam veya kısmi zamanlı çalıştırılacak olması dikkate alınarak TBMM Başkanlığınca belirlenir.

 

(2) Yasama faaliyetleri ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda siyasi parti grup başkanlıklarında kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu kapsamda her siyasi parti grubunda on grup danışmanı, yirmi beş büro görevlisi ve TBMM’de grubu bulunan her bir siyasi parti için, her bir siyasi parti grubunun milletvekili sayısının yüzde onu oranında ilave büro görevlisi çalıştırılabilir. Bunlardan grup danışmanına (85.000), büro görevlisine (73.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sözleşme ücreti hak edildikçe ödenir. Bu kapsamda çalıştırılan personele sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.
(3) Yasama faaliyetlerinde milletvekillerine yardımcı olmak üzere kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın her milletvekili için bir danışman, bir ikinci danışman ve ilave bir personel sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Danışmanın en az iki yıllık yükseköğretim ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından, ikinci danışmanın en az liseden ve diğer personelin en az ilkokuldan mezun olması ve ikinci danışmanın kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların personeli olması zorunludur. Bu kapsamda çalıştırılanlardan; danışmana (83.500), ikinci danışmana (73.000) ve diğer personele ise (63.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sözleşme ücreti hak edildikçe ödenir. Bu kapsamda çalıştırılan tüm personele sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.

KAMU PERSONELİ, TBMM BAŞKANINA VEYA MİLLETVEKİLİNE DANIŞMAN OLABİLİR. 
1- PERSONELİN ÜCRETİNİ KURUMU ÖDEYECEKSE, KURUMUN MUVAFAKATİ GEREKMEKTEDİR.
2- PERSONEL, AYLIKSIZ İZİNLİ DE TBMM'YE GÖREVLENDİRİLEBİLİR. BU HALDE KURUM MUVAFAKATINA GEREK YOKTUR. KİŞİ, SÖZLEŞME ÜCRETİ ALACAKTIR. BU KAPSAMDAKİLER SİYASİ GRUP BAŞKANLIKLARINA DA GÖREVLENDİRİLEBİLİR.
3- SÜRE BİTİNCE, PERSONEL KURUMUNA GERİ DÖNECEK


 

(5) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda çalışanlar aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile bu maddenin bir ila üçüncü fıkraları kapsamında TBMM’de görevlendirilebilirler. Bu personele mali ve sosyal haklar kapsamında ayrıca bir ödeme yapılmaz. Bu kapsamdaki personel ilgili mevzuatında yer alan süre sınırlamalarına tabi olmaksızın ihtiyaç duyulan hizmet süresince kurumlarından aylıksız izinli olarak da bu madde hükümleri uyarınca TBMM’de görevlendirilebilir. Aylıksız izinli çalışanlara çalıştıkları görev unvanları dikkate alınarak birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uyarınca ödeme yapılır ve bunların sosyal güvenlik kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir. TBMM Başkanlığının bu konudaki talebi ilgili kurum ve kuruluşlarca ivedilikle sonuçlandırılır. Bu personelin TBMM’de çalıştıkları süre, varsa mecburi hizmetlerine sayılır ve bunlara TBMM’de çalıştıkları süre karşılığında herhangi bir mecburi hizmet yükletilmez. Bunlardan aylıksız izinli olarak çalıştırılanların TBMM Başkanlığında geçen süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. İdari Teşkilat kadro veya pozisyonlarında bulunan personel de ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen sayılar aşılmamak kaydıyla aylıksız izinli olarak bu fıkralarda belirtilen görev unvanlarında çalıştırılabilirler. Bunlardan 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 14 üncü maddesi kapsamında bulunanların, geçici 14 üncü maddedeki hakları saklıdır.

 

(6) Bu madde uyarınca çalıştırılan TBMM Başkan danışmanlarının sözleşme veya görevlendirmeleri TBMM Başkanının görev süresinin sona erdiği, grup danışmanları ve büro görevlilerinin sözleşme veya görevlendirmeleri siyasi parti gruplarının ilgili yasama dönemi içinde grup kurma hakkını kaybettiği, danışman, ikinci danışman ve ilave personelin sözleşme veya görevlendirmeleri milletvekilinin ilgili yasama dönemi içinde milletvekilliği sıfatını kaybettiği tarihte veya tüm sayılanlar açısından milletvekili genel seçimlerinin ardından yapılan ilk seçimle TBMM Başkanının seçildiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermiş sayılır. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların personeli bu fıkrada sayılan hallerde hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendi kurumlarındaki kadro veya pozisyonlarına dönerler.

TBMM'YE GÖREVLENDİRME... KAMU PERSONELİ TBMM'YE GÖREVLENDİRİLEBİLİR. YUKARIDAKİ DÜZENLEMEDEN FARKI, GRUP BAŞKANLIKLARINA VE MİLLETVEKİLİNE DEĞİL, TBMM'YE GÖREVLENDİRME YAPILMAKTADIR. KURUMUN MUVAFAKATİ GEREKMEKTEDİR. ÜCRETİ TBMM DEĞİL KURUM VERECEK

(8) Gerekli hallerde TBMM Başkanlığının talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda çalışanlar aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile bu maddenin diğer fıkra hükümlerine tabi olmaksızın TBMM’de görevlendirilebilirler. Bu personele mali ve sosyal haklar kapsamında ayrıca bir ödeme yapılmaz.

YASAMA UZMAN YARDIMCILIĞI İÇİN KPSS'YE GİRMEK GEREKMEKTEDİR. KPSS'YE GİRENLERE AYRICA YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAKTIR

 

Yasama Uzmanlığı

MADDE 31 – (1) Yasama uzmanları mesleğe özel yarışma sınavıyla Yasama Uzman Yardımcısı olarak alınırlar.

(5) Yasama uzman yardımcılığı giriş sınavı 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca yapılır.

STENOGRAF YARDIMCISILIĞI İÇİN, STENOGRAF KURSUNDA BAŞARILI OLMAK GEREKMEKTEDİR

STENOGRAF KURSUNA KATILANLARI SEÇMEK İÇİN YARIŞMA SINAVI YAPILACAKTIR

 

 

Stenograflık MADDE 32 – (1) Stenograflar mesleğe özel yarışma sınavı ile Stenograf Yardımcısı olarak alınırlar. Stenograf Yardımcısı olarak atanabilmek için TBMM Başkanlığı tarafından verilecek stenografi kursunda başarılı olmak şarttır.

(2) Stenografi kursuna katılacaklarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

(5) Stenografi kursunun düzenlenmesi ve yürütülmesi, stenograf yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterliklerinin tespiti ile stenograf ve stenograf yardımcılarının görevleri ile çalışma usul ve esasları, yurt içi ve yurt dışı eğitimleri ve diğer hususlar Başkanlık Divanınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

ÜST DÜZEY KADROLARDA GÖREV YAPANLAR GÖREVDEN ALINDI

 

 

Personel ve kadrolar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte TBMM Genel Sekreterliğinde; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkan Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Avrupa Parlamentosu Nezdinde Parlamento Temsilcisi, Şube Müdürü, İdari Şube Müdürü, Saray Müdürü, Saray Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı, İşletme Müdürü, Fabrika Müdürü ve Personel Müdürü unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermiş sayılır.

TBMM'DEKİ 4/C'Lİ PERSONELE MEMUR OLMA İMKANI

ALINACAK EMMUR SAYISININ YÜZDE 20'Sİ 4/C'LİLERE TAHSİS EDİLECEKTİR

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre İdari Teşkilat kadrolarına personel alınması durumunda, her seferinde alınması öngörülen kadronun yüzde yirmisi oranında personel, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte TBMM Genel Sekreterliğinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre istihdam edilenlerden 29 uncu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen sınav şartına bağlı olmaksızın Kurum içinde açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla İdari Teşkilat kadrolarına atanabilir. Bunlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 14 üncü maddesi dikkate alınarak, atandıkları aynı veya emsali unvanlı kadrolarda bulunan personelin her türlü mali ve sosyal hak ve yardımlarından aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.

 

Memurlar.Net

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa'da Suriyeliler sistemi kilitledi

Şanlıurfa'da Suriyeliler sistemi kilitledi

Kurumsal

İçerikYukarı Çık
urfa / şanlıurfa / şanlıurfa haber / urfanatik / urfa star