Ana Sayfa Urfa Haberleri ŞANLIURFA'DA AYDA 150 BİN TL KAZANMAK İSTEYENLER İHALEYE GİRSİN

ŞANLIURFA'DA AYDA 150 BİN TL KAZANMAK İSTEYENLER İHALEYE GİRSİN

Topçu Meydanı Katlı Otopark İhalesi Tanıtım Toplantısı, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) toplantı salonunda geniş katılımıla gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2012 Salı 09:44
ŞANLIURFA'DA AYDA 150 BİN TL KAZANMAK İSTEYENLER İHALEYE GİRSİN
Topçu Meydanı Katlı Otopark İhalesi Tanıtım Toplantısı, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) toplantı salonunda ŞUTSO Meclis Başkanı Sait Melik, Yönetim Kurulu Başkanı E.Sabri Ertekin ile meclis ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güllüoğlu’nun yaptığı tanıtımda akıllara takılan tüm sorular cevaplandı. Toplantıda bir açıklama yapan İbrahim Güllüoğlu “İstiyoruz ki bu önemli gelir kaynağını Şanlıurfalı hemşerilerimiz değerlendirsin, sıcak para akışının yaşandığı işletmelerin başında gelen otopark, ilimizde de son derece önemli bir potansiyele sahip. Bunun için yapmayı düşündüğümüz otopark işletmemiz, 2 katlı ve bin 50 araçlık kapasiteli olarak tasarlandı.  Yaptığımız ön araştırmaya göre aylık yaklaşık 100 - 150 Bin TL gibi bir gelir söz konusu. İnşallah ilimiz için hayırlı olur” dedi.

İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli şartnameyi Belediyenin Tapu Emlak Müdürlüğünden temin edebileceğine işaret eden Güllüoğlu, meydana yapılacak otoparkın 25 yıl bedelsiz kiraya verileceğini sözlerine ekledi. İhale Şartnamesinde öne çıkan maddeler ise şöyle; TOPÇUMEYDANINDA KATLI OTOPARK İNŞAATI KARŞILIĞINDA MÜLKİYETTEN GAYRI AYNİ HAK TESİS EDİLEREK 25 (YİRMİBEŞ) YIL SÜRE İLE ÜST HAKKININ (Kullanım hakkı) KİRALANMASINA AİT İHALE ŞARTNAMESİ

1-      İHALE KONUSU

İmar planında meydan olan, Topçu meydanı alanında ihale teknik şartnamesinde belirtilen 1050 (bin elli) araç kapasiteli katlı Otopark yapmak ve işletme belgesi alarak işletmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiralanması ihalesidir.

2-      İHALE BEDELİ

2.1 Otopark inşaatının yapılmasına karşılık,bedelsiz işletme süresi 25 yıl (300 ay)dır. 2.2  İnşaatın yapımına (tahmini yapı bedeli 8.550.000,00 TL.) ait geçici teminat (% 3) 256.500,00 (iki yüz elli altıbinbeşyüz )TL.’dir 2.3 Muhammen ihale bedeli 10.000 (Onbin) TL.’dir. Teklifler işletme süresi sabit kalmak üzere muhammen bedel üzerinden arttırma suretiyle yapılacaktır.

3- İHALE YERİ VE TARİHİ

Şanlıurfa Belediyesi Encümeni toplantı salonunda 12 Nisan 2012 Perşembe günü saat 10.00 da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. Yazılı teklif verecekler en geç ihale saatine kadar encümen komisyon başkanlığına tekliflerini teslim etmek zorundadırlar. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklif zarfında 6. maddede istenen belgeler bulunacaktır.

4- İŞİN NİTELİĞİ VE KULLANIMI

4.1 İşin Konusu: Madde 4.2 de yeri tariflenen meydan altında, her türlü masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere sözleşme tarihinden itibaren 10 (On) ay içerisinde, uygulama projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak  1050 (bin elli) araç kapasiteli Otoparkın yapılmasıdır.
4.2 İşin Yapılma Yeri: Şanlıurfa merkez Atatürk mahallesinde imar planında meydan olarak ayrılan Topçumeydanı alanı.
4.3 Niteliği:İmar durumu belgesi ve sözleşme ekindeki projesinde belirtilen 2 katlı otopark inşaatının yapımıdır.
4.4 Otoparkın kullanımı: Yüklenici Otoparkı projesine ve kiralama amacına uygun olarak kullanacaktır. Otopark dışında başka amaçlı faaliyette bulunamayacaktır. Yüklenici yapacağı tadilat ve düzenlemelerde belediyeye bildirimde bulunacaktır.
4.5 Yapıda kullanılacak imalatlar ekteki teknik şartnameye uygun olarak seçilecektir. 4.6 Yüklenici Otoparkı, bedelsiz kullanma süresi ile sınırlı olmak üzere idarenin yazılı iznini aldıktan sonra bir başkasına kiraya verebilir ancak belediyeye karşı yüklenici sorumludur. Yüklenici projenin tamamını belediyenin yazılı onayıyla uygun ve yeterli görmesi halinde bir başkasına devir edebilecektir.
4.7 Bedelsiz kullanma süresi sonunda Otopark yüklenici tarafından kullanılabilir bir şekilde bakım ve onarımı yapılarak belediyeye ücretsiz devredilecektir. 4.8 Otoparkın elektrik ve su aboneleri ve diğer her türlü abonelikler yüklenici tarafından yapılarak, giderleri süresinde ödenecektir.
4. yıllık gelirin %1 oranında hasıla (ciro) payı Milli Emlak Müdürlüğüne yüklenici tarafından ödenecektir.
5- İŞİN MÜDDETİ
5.1.İşe Başlama Tarihi: Yüklenici, uygulama projesini hazırlayarak projeye göre düzenlenecek sözleşmenin imzalanması ve noter tarafından onayından itibaren ruhsat işlemlerini tamamlayacak ve bu işlemden  itibaren 30 gün zarfında inşaata başlayacaktır. 5.2 İşin Süresi: Yüklenici inşaata başlama tarihinden itibaren, taahhüdünü anahtar teslimi olarak 10 (on) ay sonunda tamamlayacaktır.
5.3 Gecikme durumunda yüklenicinin sorumluluğu: Yüklenici öngörülen süre zarfında taahhüdünü yerine getiremez ise iş bitiş tarihini takip eden aydan itibaren Şanlıurfa Belediyesine aylık 100.000 TL ceza ödeyecektir.
5.4 Gecikmeden dolayı, ceza ödenmesi suretiyle uzatma süresi en fazla 3 (üç) aydır. Bu süre içerisinde Yüklenici binanın tümünü eksiksiz bitiremezse hiçbir hak talep etmeden binayı bulunduğu haliyle Şanlıurfa Belediyesine vermeyi kabul ve taahhüt eder.
5.5 İnşaatın yapım süreci idare tarafından sürekli ve düzenli olarak takip edildiği gibi yüklenici tarafından iş programı ve gerçekleşmesi 20 günlük aralıklarla idareye rapor edilir. İdare herhangi bir aksama ve eksiklik tespit ettiğinde bunların düzeltilmesini yükleniciden yazılı olarak ister. Eksikliklerin bir hafta içerisinde düzeltilmemesi ile iş programındaki aksamanın bir sonraki 20 günlük dönemde telafi edilmemesi durumunda idare  5.000 TL ceza uygular.
6-)İHALEYE KATILMA ŞARTLARI: a)      Kanuni ikametgâh sahibi olunması, b)      Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, c)      İstenilen geçici teminat ile şartnamede yazılı belgelerin eksiksiz verilmesi, d)     Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeler ve imza sirküleri vermeleri şarttır. e)Gerçek kişilerin ise ticaret ve sanayi odası kaydı veya Meslek odası kaydı ve imza beyannamesi.
7-)İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: a) 2886 sayılı İhale Kanunu, 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlardaki ihalelere katılamayacaklar ve geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

8-)İHALE DÖKÜMANININ TEMİN EDİLMESİ: İhale dokümanı Tapu Emlak Biriminde görülebilir ve 150.00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, şartname bedeli geri ödenmez. Şartname bedelinin ödendiğine dair belgenin ihale dosyası içine konulması zorunludur.

9-)KİRALANACAK GAYRİMENKULÜN GÖRÜLMESİ: Teklif sahipleri kiralanacak gayrimenkulün durumları hakkında bilgi almış, inşaat yapılacak alanı gezmiş ve projesini inceleyerek mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılırlar.

10-)TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: İstekliler teklifleri kapalı zarf içinde belirtilen adrese teslim edeceklerdir. Teklif zarfının içersinde; a)Teklif mektubu (teklif mektubu; bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak düzenlenecek teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile açık olarak yazılacak, teklif sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas olan adresi bulunacak ve teklif veren tarafından imzalanacaktır.) b)Geçici teminata ait alındı belgesi veya geçici teminat mektubu, c)Teklif sahiplerince; bu ihale için lüzumlu bütün hususları tetkik ederek şartları aynen kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt anlamına gelmek üzere, her sayfayı ve ekleri imzalanmış ‘İhale Şartnamesi d) (1)-Tüzel kişilerin ticaret ve sanayi odası kaydı, ticaret sicil gazetesi, ve imza sirküleri; (2)-Gerçek kişilerin ise ticaret ve sanayi odası kaydı veya Meslek odası kaydı ve imza beyannamesi. e)Tebligata ait adres, telefon ve faks numarasını gösteren adres beyannamesi konulacaktır. İdarenin bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır. f) Belediyeye borcu olmadığına dair belge. g)İhale teklif zarfının içerisine, Teklif Mektubu kapalı zarf içerisinde ayrıca konulacaktır. İhaleye ortak girişim olarak teklif verilebilir. Bu durumda ortaklardan her biri teklif ve geçici teminat dışındaki belgeleri ortak girişim beyannamesi ile birlikte ayrı ayrı vermeleri gerekir. Evrakları eksik olan katılımcıların teklifleri dikkate alınmayıp, teklif mektupları açılmadan iade edilecektir.

11- İHALENİN UYGULANMASI İhale, isteklilerin ihale saatine kadar tekliflerini yazılı olarak vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmak şartı ile yazılı teklif verebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde, teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.İhale; Kapalı Teklif +Açık arttırma olarak iki aşamalı yapılacaktır.

12- İDARENİN YETKİLERİ 12.1 İdare; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmeye yetkilidir. 12.2 İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylamaya veya iptal etmeye ita amiri yetkilidir. Yüklenici tarafından hazırlanacak uygulama projesinin uygun görülmemesi halinde karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
13- İHALEYİ ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
13.1 Bu şartname, ekinde yer alan ‘inşaat karşılığı kiralama sözleşmesi’ ihale ile bir bütün olup, sözleşmede yer alan bütün maddeler de bu şartnameyi bağlar 13.2 Taşınmaz üzerinde yapılacak inşaat ile ilgili tüm giderler yükleniciye ait olup idareden hiçbir hak talep edilemez. 13.3 İnşaat karşılığı kiralama sözleşmesi ile inşaat yapılmak üzere ihale edilen taşınmazda yapılacak inşaat sırasında alınması gereken her türlü güvenlik tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır. 13.4 Taşınmazda yapılacak inşaat sırasında sarf edilecek olan elektrik, su ve diğer tesis ve abone giderleri ile vergi, SSK primleri, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderler yükleniciye aittir. 13.5 Mücbir sebeplerin (tabii afetler, bulaşıcı hastalık, salgın, seferberlik siyasi kriz, vb) varlığı halinde süre tarafların karşılıklı anlaşmasıyla uzatılabilecektir. 14. ortak girişimler 14.1 ihaleye ortak girişim olarak teklif verilebilir. Ortak girişimde ortakların sorumlulukları aynıdır. Otoparkın işletmesi bu firmalardan herhangi biri tarafından yapılabileceği gibi ortak girişimin kuracağı yeni bir şirket tarafından da işletilebilir. Ancak işletme dönemine ilişkin bu uygulama idarenin yazılı izni alındıktan sonra gerçekleştirilebilir.

15- DİĞER ŞARTLAR 15.1 İhaleye iştirak ederek kazanamayanların yatırdıkları teminat, ihale sonrası kendilerine iade edilecektir. 15.2 Belediyeye borcu olanlar ihaleye katılamazlar 15.3 Doğacak anlaşmazlıklarda Şanlıurfa mahkemeleri yetkilidir 15.4 Yüklenicinin ölümü sözleşmenin devamına engel olmaz. Sözleşme hükümleri kanuni mirasçıları tarafından yürütülür ve bağlayıcıdır. Sözleşme hükümleri aynen geçerlidir. 15.5 Yüklenicinin iflası, ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkumiyeti halinde, yüklenicinin teklif edeceği ve ŞBB nin de kabul edeceği biri vekil tayin edilerek sözleşme hükümleri uyarına işe devam edilir. Sözleşme hükümleri aynen geçerlidir.

16- İŞİN YAPILMASINDA UYGULANACAK ESASLAR 16.1 Yapımın kaba inşaatında ve ince işlerinde kullanılacak tüm malzemeler TSE standartlarına uygun, 1. sınıf malzeme olacaktır. Mefruşatları 1. sınıf kaliteli malzemeden projesine uygun olarak yapılacaktır. 16.2 Yüklenici işi projesine, sözleşme ve eklerine, fen ve sanat kurallarına, yürürlükteki yasal ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapmaya mecburdur 16.3 Yüklenici yapı teknik uygulama sorumlusunun ( TUS) vereceği talimatlara uymak zorundadır.

17- ŞARTNAMENİN HUKUKİ ÖNEMİ 17.1 Bu şartname ve ekinde yer alan inşaat karşılığı kiralama sözleşmesi’ ihale günü ihaleye katılanlar tarafından imzalanacaktır. İhaleye katılacaklar, şartname maddelerini aynen kabul ve taahhüt ederler. 17.2 İhale bedelinin 1 ay içinde yatırılmaması ve belirtilen sürede sözleşmenin tanzim edilerek inşaata başlanmaması halinde teminatı belediyeye irat kaydedilerek ihale fesih edilecektir.

18- ŞARTNAME BEDELİ 18.1 İhaleye katılmak için şartname (doküman)satın almak zorunludur. Şartname (doküman) bedeli 150 TL dir. 19. istekliler tüm belgelerini asıl veya noterlikçe tasdik edilmiş şekilde sunacaklardır. 20. ihale dokümanı; a- İhale Şartnamesi, b- Sözleşme Tasarısı, c- Projeler , d-Teknik Şartname, e- Yapım İşleri Genel Şartnamesi,’ olmak üzere 5 kalemden oluşmaktadır. 21.Tadilatlar, ilave işler 21.1. Otopark projesine uygun olarak yapılıp kabul işlemleri tamamlandıktan sonra kira süresinin sonuna kadar inşaatta hiçbir tadilat, değişiklik ve eklenti yapılmayacaktır. Ancak otopark kullanımını engelleyen projesindeki mahal sınırları içinde kalmak/değiştirmemek koşuluyla önerilecek tadilatlar idarenin yazılı onayı alındıktan sonra yapılabilir. 22. Otoparkın işletme planı 22.1. otopark sürekli olarak düzenli ve temiz olarak tutulacaktır. Buna ilişkin olarak yıllık işletme planlarını sunması gerekir. 22.2. İşletme planında otoparktan birinci derecede sorumlu personel ve diğer personelin sayıları, vasıfları belirtilmelidir. 22.3.Bütün bu işlemler tesisin işletmeye alınmasından önce ve takip eden her yıl dönem başında idarenin yazılı iznine tabidir. Plan dışına çıkıldığı taktirde 5.000 tl ceza uygulanır. 23. Bu şartname ve ilgili mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler geçerlidir. 24- İş bu şartname 24(yirmi dört) maddeden ibarettir. YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Halep İçin Kalpler Kan Ağlıyor

Halep İçin Kalpler Kan Ağlıyor"

Kurumsal

İçerikYukarı Çık