Ruha TV'yi online izlemek için tıklayın
Bermal MELİK

Devlet, Derin Devlet, Paralel Devlet


Bermal MELİK
22 Ocak 2014 Çarşamba 05:37


Bir meseleyi anlamanın  ilk şartı, ne olduğunu saptamaktır.
Türkiye siyasi literatüründe devlet  kavramına bazı güçler tarafından anlamlı takılar verilir.Bu takılar siyasi konjuktüre göre değişmekte olup güncelliğini  kaybetmemektedir.
Cumhuriyetin  kuruluş döneminde  devlet  yalın  bir kavramdı ve takısı yoktu. Belki içerikte farklı anlamları  ve işlevleri vardı ama görünüşte devlet devletti.
Peki  o zaman  gerçek anlamda "devlet "ne demekti.
Bir ülkede, bir hükümete ve ortak kanunlara bağlı olarak yaşayan bir milletin veya milletler topluluğunun meydana getirdiği siyasi varlık. Genel ve klasik bir ifadeyle, belli bir toprak üzerinde müstakil bir teşkilat kurmuş insan topluluğuna devlet denir.
Bu tariften de anlaşılacağı gibi devlet, ferdi, tabii ve siyasi unsurdan meydana gelir. Bu unsurlar sırayla "nüfus, ülke ve hakimiyet"tir. Nüfus, devletin, birinci gerçek unsurudur. Halkı olmayan bir devlet düşünülemez. Bir devletin var olması için nüfusun az veya çok olmasının önemi yoktur. Nüfusu yüz milyonları geçen devletler olduğu gibi birkaç yüz binlik devletler de vardır. Ancak nüfusun çeşitli sebeplerle ve zamanla yok olması halinde devlet de ya yıkılır veya o bölgedeki insanların yerine başkaları geçerek devam eder. Fakat bu durumda ortaya çıkan devlet eski devlet değil, yeni bir devlettir. Çünkü devletin birinci gerçek unsuru olan nüfus değişmiştir.
Devletin ikinci gerçek unsuru ülkedir. Bir devletin var olması için yalnız nüfus yeterli olmayıp, bu nüfusun yeryüzünün belli bir bölgesinde, yerleşmiş olması da lazımdır. Ülke toprağının küçük veya büyük olması, toplu, yahut ayrı parçalardan meydana gelmesi de önemli değildir. Önemli olan ülkenin belli ve sabit olmasıdır. Çünkü belli ve sabit bir ülke olmadıkça devlet hakimiyetini tam olarak kullanamaz. Zira bunun yeri ve sınırı belli değildir.
Devletin üçüncü gerçek unsuru hakimiyettir. İnsan toplulukları düzenli ve istikrarlı bir teşkilat kurmadıkça ve teşkilat o nüfusu belli sınırlar içinde bağımsız olarak idare etmeye başlamayınca devletin varlığından söz edilemez. Bu bakımdan bir devletin var olması için nüfus ve ülkenin var olması yanında hakimiyet de şarttır. Hakimiyet bir toplumun kendisini bizzat idare etmesi, emredici kurallar, yani kanunlar koyması ve bunların gerek kendi içinde ve gerekse dışarıya karşı tatbikini sağlamasıdır. Fakat günümüzde kurulmuş ve yaygın bir şekilde bulunan muhtelif milletler arası teşekküller devletlerin hakimiyet haklarını sınırlamışlardır. Devletlerin bu tip kuruluşlara katılıp katılmamaları kendi isteklerine bağlı olduğu için, hakimiyet hakkının kısıtlanmasına kendisi rıza gösteriyor demektir.
Bu üç unsurun tabii bir sonucu olarak "devletin şahsiyeti" ortaya çıkmaktadır.
Devlet bu unsurlardan oluşmakta ancak  gelişen siyasi konjuktürde  "devlet" kavramı  yerini "derin devlet'e " bırakmıştır. 70 ve 80'li yıllarda  varlığını gösteren, 90'lı yıllarda da etkin ve yetkin olan  bir oluşum olan bu "takılı kavram " çokça konuşulmuş olup halende konuşulmaktadır.
Türkiye'de siyasi istikrarı bozmaya yönelik cinayetlerin işlendiği her defasında olduğu gibi, bugünde  "derin devlet" tartışmaları  devam etmektedir.
Peki öyleyse "derin devlet" ne demekti.
Bu kavram önceden bilinmekte olup, Türk siyasi lugatına esas olarak Kasım 1996'da yaşanan "Susurluk skandalı"yla girdiği söylenebilir. Söz konusu skandal, bazı devlet yetkililerinin, PKK'ya destek sağladıklarına inanılan kişileri öldürtmek için yeraltı dünyasına mensup kimseleri (kanun kaçağı katilleri ve uyuşturucu kaçakçılarını) kullandıklarının ortaya çıkmasıydı. Zamanla söz konusu kimselerin kendi çıkarları için devleti kullanmaya başladıkları anlaşılmıştı.
O günden bugüne giderek yaygınlaşan bir kavram olarak "derin devlet"in kökeni ve ne anlama geldiği konusunda mutabakat bulunmadığı muhakkak. "Derin devlet"in kökenine dair en az iki teori var: Kimilerine göre "derin devlet"in kökleri Soğuk Savaş döneminde NATO'ya üye ülkelerde oluşturulan ve CIA tarafından yönetilen ve finanse edilen istihbarat ve silahlı operasyon örgütlerine dayanır. Bu örgütün Türkiye'deki adı "Kontrgerilla"dır. Ondan ilk kez 1974 yılında merhum Başbakan Bülent Ecevit söz etmiştir.
Başkalarına göre ise "derin devlet" köklerini, Osmanlı devletinin son yıllarında İttihat ve Terakki yönetimi tarafından kurulan gizli istihbarat ve askerî operasyon örgütü olan "Teşkilat-ı Mahsusa"dan almaktadır.
Bu kavram, uluslararası ansiklopedilere de girmiştir. İngilizce Wikipedia'ya göre "Derin Devlet", "Türk siyasi sistemi içinde kanunlara dayanmayan; ama etkili bir anti-demokratik ittifakı ifade eder. Bu ittifaka güvenlik kuvvetleri, istihbarat servisleri ve yargı organları üst kademe mensupları ile örgütlü suç şebekelerinin önde gelen liderleri dahildir... Aşırı milliyetçi ve devletçi bir ideolojiye sıkı sıkıya bağlı olan askerler ile güvenlik ve yargı kuruluşları üyelerinden oluşur ve kendi görüşlerini paylaşmayan hükümetleri engellemeye, hatta devirmeye hazırdır."
Yabancı gözlemcilerin "derin devlet"i daha farklı şekillerde yorumladıkları da görülüyor: "Derin devlet, güvenlik ve istihbarat örgütlerinin yanı sıra devlet bürokrasisi içinde yuvalanan, değişime bazen şiddet kullanarak karşı çıkan bir gruptur. Siyasette devletin merkezî bir rol oynamasını savunan yüksek yargı ve öğretim kuruluşları mensuplarının paylaştıkları bir inançlar sistemi olarak da tanımlanabilir... Öylesine yaygın bir kavramdır ki, Türkler mizah olarak işyerlerinde ya da gündelik hayatta başka türlü açıklamakta güçlük çektikleri olayları onunla izah eder..." (Associated Press, Today's Zaman, 2 Şubat)

2000'li yıllara geldiğimizde ise AK Partinin iktidara gelmesi, cemaatların güçlenmesi ile "devlet, "derin devlet" kavramı  el ve yer değiştirerek   bu kez "paralel devlet" olmuşur.
Siyasi literatürümüze   yeni giren ve çabuk benimsenen  "paralel devlet " neydi.?
Bu kavramı ilk kez kullanan ve tarifini yapan kişi Amerikalı tarihçi O.Paxton'dur.Paxton'a göre de;"devlet içinde devlet" demektir(paralel state)
Paralel devlet, Türkiye'de geçmişte kullanılan 'derin devlet', 'Gladiyo', 'Ergenekon' kavramlarının bugünkü hali olarak tanımlanabilir. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kuruluşundan günümüze kadar ikili bir yapı örgütlendi. Birinci yönü görünen devlet yapısıydı. 'Tek devlet, tek millet, tek dil, tek bayrak' gibi varoluşsal sistemini yasama, yargı ve yürütme erki ile üniter sistemle sürdürüyordu. Görünen devletin kendisini sürdürebilmesi için ise, devlet içinde devlet yapısı söz konusuydu. Osmanlı'dan beri var olan sonra İttihat ve terakki ile kendisini şekillendiren devlet ise, kendisini gizli tutuyordu. Bu devlet asıl 'devlet aklı, sistemi' olarak kendisini görüyordu. Küresel ittifakları ile ilişkili, toplumsal yapıyı, güvenliği, siyaseti, ekonomiyi, diplomasiyi şekillendiren asıl yapı 'derin devlet' yapısıydı. Cumhuriyetin kuruluşunda derin devletin merkez üssü askerler üzerinden şekilleniyordu. Türkiye'nin NATO'ya girmesi ile küresel sistemin de parçası haline geldi. Bu dönemlerden sonra 'Gladio' olarak tanımlandı. Gladio'nun Türk devletindeki hali ise, 'Ergenekon' yapılanmasıdır.
Devlet, derin devlet ve paralel devlet tanımını  yaptıktan sonra  bugünkü Türkiye siyasetinde şöyle bir taplo çıkmaktadır.
Adına ister paralel devlet ister Ergenekon isterseniz Gladio diyelim, bu paralel yapılanma AK Partinin öncesinde de AK Parti döneminde de varlığını korudu. Ancak Ergenekon yapısı AK Parti'nin iktidara gelmesi ile de iktidar bloğunda bölünmeyi beraberinde getirdi. Özellikle 2007'deki seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Ergenekon yapısı olarak tanımlanan paralel devlet, temel stratejisini değiştirmedi; ancak Paralel devletin erkini elinde bulunduran güçler değişti. Kemalist statükocu elitin yerini Türkçü İslami muhafazakar statükocu elit aldı. Bu paralel yapılanmanın yeni sahipleri ise geriletilmiş Kemalist statükodan arta kalan ve yeni devlet yapısı ile uzlaşan askeri bürokratik kesimler; AK Parti'nin muhafazakar İslami eliti ve Fethullah Gülen Cemaati'nin örgütsel yapısının devlet içine yerleştirdikleri kadrolardı.
Bu yüzden adı ve sahipleri değişen bu  güçlerin, siyaset arenasında gücünü gözardı etmemiz mümkün değildir.
Türkiye'de siyasal olarak iktidar olan bir yapının 'derin devlet'in onayını almadan ya da onunla uzlaşmadan iktidara gelmesi çok zordur. Dolayısıyla AK Parti'nin derin devlet ya da paralel devlet ile bağı söz konusudur.Şimdi bu bağla ciddi sorunlar yaşanmaktadır.Derin devlet veya paralel devlet denilen bu oluşumlardan ülke olarak temizlenmek gereklidir.Devletin derini yada pararaleli olmaz , olmamalıdır.
Devlet, demokratik ülkelerde olduğu gibi devlet olmalıdır.İsmi ve içeriğiyle yalın olmalıdır.
Paralel devlet  veya derin devlet demek ülkeyi bir takım mihraklara teslim etmek demektir.
91 yıllık Cumhuriyeti derinlere kurban etmektir. Suçlu ve fail gizlemenin adıdır. Katliamlara ve işkencelere zemin sunmaktır. Halkın yaşama hakkının yok edilmesidir.
Kirliliktir. Çürümüşlüktür. 30 yıllık savaşta 40 bin insanımızın ölümüne göz yummaktır.
Çözüm ise tüm kirliliklerden arındırılmış bir siyaset ve şeffaf adımlar atmaktır.
Tam demokrasi olmadan, adalet ve eşitlik sağlanmadan, suçlular ve yolsuzluk yapan her kimse ortaya çıkarılıp, gerekli ceza verilmeden çözüm ancak hayaldir.
Cumhuriyetin demokratik zemine oturtulması elzemdir. Derin güçlerin yuvalanmasına fırsat sunan kirli politikalardan uzaklaşmanın tek yolu demokratik çözüm sürecine girmektir.
Temiz bir gelecek için, temiz siyaset için, öncelikle Hükümetin  temizlenmesi, kirlerinden arınması gerekir. Saldırgan tutum yerine aklı selim içinde olup hak namına gereken neyse acilen yapılması lazım. Demokrasi ve işleyen, işletilen, tarafsız ve adil bir yargı  ve hukuk devleti üzerinde durulması, olması gerekendir.


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık