Ruha TV'yi online izlemek için tıklayın

İçimizdeki Truva Atları


28 Şubat 2013 Perşembe 02:37

"Truva Atı Miti"nin Hikayesi
Ege sahillerinde bulunan antik Truva şehrinin kralı olan Priamos'un oğlu Paris, Sparta Kralı Menelaos’un karısı Helen’i Truva'ya kaçırır.

Bu olaya tepki olarak Menelaos,

Müttefiklerini de alarak Truva’ya savaş ilan eder.

Truvalılar ise Anadolu'daki diğer güçleri yanlarına alarak savunmaya geçerler.

Savaş yıllarca sürer.

Kesin bir sonuç çıkmayınca Akhalılar kurnaz bir strateji benimserler.

Odysseus'un fikirleri sonucunda tahtadan dev bir at yaparlar. Odysseus ve bir çok iyi asker atın içine gizlenirler ve ordunun kalanı gözden uzaklaşır.

Atın yanında bir tek asker bırakılır.

Bu asker de planın parçasıdır.

Truvalılar atı, Savaş Ganimeti olarak almaya giderler ve

Atın yanındaki Asker,

Ordusunun kaçtığını kendisinin de Kurban bırakıldığını anlatır.
Truvalılar tahta atı içeri alırlar.

Bu sırada zafer eğlenceleri başlar.

İçkinin de etkisiyle iyice zayıf düşen Truva ordusu birden karşısında attan çıkan savaşçı Akhalıları bulur.

Eş zamanlı olarak Akhalı ordusu gizlice tekrar Truva kapılarına yanaşmıştır.

Attan çıkan askerler onları da içeri alır ve Truvalıları avlarlar.

Şehri yakıp yıkarlar.

Helen'i de alıp memleketlerine dönerler.

 

Şimdilerde Truva Atı ;Trojan,Bilgisayar yazılımı bağlamında zararlı program barındıran veya yükleyen programın Genel adıdır. Terim klasik "Truva Atı" mitinden türemiştir.

Truva atları masum kullanıcıya kullanışlı veya ilginç programlar gibi görünebilir ancak yürütüldüklerinde zararlıdırlar.

Truva atları diğer kötücül yazılımlar, Bilgisayar Virüsleri ve

Bilgisayar Solucanı gibi kendi başlarına işlem yapamazlar.

Aynen Yunanların planlarının işleyebilmesi için atın Truvalılar tarafından içeri alınması gerektiği gibi,

Truva atlarının zararlılığı da kullanıcının hareketlerine bağlıdır.

Truva atları kendilerini kopyalayıp dağıtsalar bile her kurbanın programı (Truvayı) çalıştırması gerekir.

Bu yüzden Truva atlarının zararlılığı bilgisayar sistem açıklarına veya ayarlarına değil "Toplum Mühendisliği"nin başarılı uygulamalarına bağlıdır.

Truva atları kullanıcının kendisinden saklanarak görevini yerine getirir.

 

Gelelim esas konumuza;

Kamu İhaleleri ve içimizdeki Truva Atları.

 

4734 sayılı "KAMU İHALE KANUNU" nun amacı;

Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek.

 

Pek çok idare Mal veya Hizmet alımları ile Yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütmek zorunda.

 

Kanunda çeşitli ihale usulleri var.

 

İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde;

saydamlığı,

rekabeti,

eşit muameleyi,

güvenirliği,

gizliliği,

kamuoyu denetimini,

ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu.

Devlet Kanun ve daha sonra yayınladığı tebliğ, yönetmelik v b yasal düzenlemelerle tip şartname ve tip sözleşme dahil olmak üzere her şeyi düzenlemiş.

İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmayı yasaklamış:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

 

Devlet; İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak üzere, Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve malî özerkliğe sahip "Kamu İhale Kurumu" diye bir kurum kurmuş.

Kamu İhale Kurumu, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili.

 

Devlet;İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklere, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilme hakkı tanımış.

Bir de; Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilmesi aşaması var.

 

Bu Kanunun uygulanmasında görevlilerin ile danışmanlık hizmeti sunanların;

"İhale süreci ile ilgili bütün işlemlere,

İsteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin Yaklaşık Maliyetini ifşa edemezler,

Kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar.

Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır." hükümleri var.

 

Özetle Devlet İhale Sürecinin ;

" saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak" için gereken her şeyi yapmış ama,

 

İçindeki o "Truva Atları"nı;

Unutmuş, Göz ardı etmiş,Temizleyemiyor.

 

O yüzden, ihaleler sonuçlandırılamıyor.

 

O yüzden, yapımı 2 ay sürecek bir işin ihale süreci bir yıldan fazla sürebiliyor.

 

O yüzden, Harran Üniversitesi Hastanesi yıllardır tamamlanamıyor.

 

O yüzden bir iş defalarca ihaleye çıkarılıyor.

 

Danıştay 13. Dairesi 2011 yılında verilen bir kararla ;Ankara 16. İdare Mahkemesinin 31.12.2007 tarih ve E:2007/1403, K:2007/1720 sayılı kararını iptal ederken özetle :

"..Diğer yandan, kamu yararının gerçekleşmesi bakımından idare tarafından, daha önce yapılan ihalelerde oluşan teklif bedelleri,

kırım oranları ve katılımcı sayısı gibi kriterlerin dikkate alınarak takdir yetkisinin kullanılmasında hukukî bir engel bulunmamaktadır."

Denilmektedir.

Bu Emsal karar ile; ihale komisyonların daha önce yapılan ihalelerde oluşan ihale tenzilatlarını göz ardı etmeyerek yapılan teklifi hadde layık görmemekte yetkili olduğunu karara bağlamıştır ama pratikte ihale komisyonlarının bunu uygulandığını çoklukla görmüyoruz.

 

Bu konular; Kamu İdare yetkililerinin ve kamu ihalelerine girenlerin ortak sıkıntıları olup çözüm ;

İçimizdeki "Truva Atları'"nın temizlenmesi ile olacaktır.

 

Balıkçıların balığa çıkmadan önce birbirlerine söyledikleri şansın bol olsun tadında bir cümle ile yazımızı sonlandıralım.

 

"Rastgele"

 

Saygılarımla..

 

İbrahim Halil Okuyan

İnşaat Yüksek Mühendisi

28.Şubat.2013 Şanlıurfa

 


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık