Mustafa GÜNEŞ

KÜRTLER VE BIRAKUJİ (*)


Mustafa GÜNEŞ
14 Temmuz 2012 Cumartesi 17:21

Sosyolojiden az buçuk haberdar olan her kes bilir ki, bir halkın veya etnik grubun “uluslaşması” için mutlaka “kentleşmesi” gerekir.
Marksist teori bunun için kapitalistleşmenin temel şart olduğunu vurguluyor ise de, bunun nedeni insanlık tarihini açıklayan tezinin ana eksenini üretim ilişkisine oturttuğu içindir. Yani Marksizm, tarih içindeki bütün insani ve toplumsal ilişkilerin açıklamasını, o dönemde topluma hâkim olan üretim biçiminin belirlediği görüşüyle yapar ve yapmaya çalışır.

Ancak Marksizm de kapitalistleşme için kentleşmenin şart olduğunu vurgular.

Konumuz Marksizm’i açıklamak olmadığı için, kaba hatlarıyla verdiğimiz bu görüşün insanlığın genel tarihi için geçerli, ancak mikro planda pek de yeterli olmadığını belirterek konumuza dönelim.
Şimdi,“Bir etnik grubun uluslaşması için kentleşme şarttır.” Tezi doğrultusunda Kürtlerin durumuna bakalım:
Dünyada; Alpler, Balkanlar, Kafkaslar, Kürdistan Dağları(Toros-Zagroslar) ve Himalayalar gibi belli başlı dağlık bölgelere baktığımızda, hemen hepsinde, tüm coğrafyayı kapsayan bir  “çatı devlet”in bulunmadığını, gene aynı şekilde hepsinde onlarca etnik grup bulunduğunu ve Alpler (İsviçre) hariç hiç birinde istikrarlı bir yaşamın bulunmadığını görürüz.
Alplerde de bir etnik çatışma durumu yok. Ancak federal bir devlet (İsviçre) çatısı altında onlarca etnik kitlenin kendi özelliklerini koruyarak yaşamını sürdürdüğünü, devlette 4 dilin resmi, bilmem kaç şive ve lehçenin(diyalekt) de özgürce kullanıldığını görürüz.
Yani İsviçre’de bir devlet örgütlenmesi altında en üst düzeyde huzur varsa da, sosyolojik anlamda bir uluslaşma veya homojenleşme oluşmamıştır.
Alpler dışında diğer dağlık kesimlerin hiç birinde bir “çatı devlet” bulunmadığı gibi, onlarca etnik küme birbirlerini tasfiyeye, kökünü kazımaya uğraşıyor. Hiç birinde modern anlamda bir uluslaşma belirtisi de yok. Bir takım milliyetçi hareketler göze çarpmakta ise de bu hareketlerde bile belli klanların  (aşiret, kabile) baskınlığı söz konusu.
Bütün bunların nedeni, coğrafyalarının çetin dağlık yapısı sonucu zümrelerin birbirinden kopuk öbeklenmesidir.

Bir toplumun “millet” olabilmesi için en az aşağıdaki şartların bulunması gerekir:
1-Coğrafi yapının mutlaka düzlük olması: Bu sayede yerleşim birimleri arasında iletişim ve ulaşım rahat olacağı için insan ilişkileri güçlenir, tanışma ve dayanışma duygusu gelişir.
2-Nüfus yoğunluğunun belirli merkezlerde kümelenmesi gerekir: Nüfuslarının 300,500 bin, hatta milyonlarla ifade edildiği kentlerin oluşmasıyla buralarda yaşayan bireyler, kalabalık kent hayatı içinde mensup oldukları “klanların” etki ve baskısından kurtularak kendilerini içinde yaşadıkları toplumun bir ferdi olarak görmeye başlarlar.
Bunun tabii sonucu olarak kişilerin dokusunda bulunan “mensubiyet duygusu” klandan kopar, kendisiyle aynı dili, dini veya başka ortak özellikleri taşıyan “etnik mensubiyete”,millete bağlanır.
İşte bireylerde oluşan mikro düzeydeki bu sübjektif değişimler zaman içinde millet, halk veya ulusa evrilir.
3-Ortak bir dilin bulunması: Dağlarda bir birinden kopuk yaşayan kitlelerin ortak bir dil yaratması bir yana yüzyıllar içinde her küme geçmişinden gelen şive veya lehçeyi unutup kendince bir lehçe geliştirme sürecine girer. Kürtçede bunca lehçesinin bulunmasının açıklaması da budur.
Oysa yüz binlerin, milyonların bir arada yaşadığı kent hayatında, zaman içinde,  bütün lehçelerin ortalaması sayılacak yeni bir dil gelişir ve artık o halk o ortak dille kendini ifade etmeye, anlaşmaya; hatta o dille tanınıp bilinmeye başlar.
4-Bağımsızlaşıp Özgürleşme arzusu: Yukarıdaki şartlar oluştuğunda o halk, eğer başka bir halkın/devletin egemenliği altında ise, öz kişiliğini bulduğu için toplumda yavaş yavaş “bağımsızlaşıp özgürleşme” ; değilse, kendi başına bir devlet organizasyonu kurma arzu ve iradesi gelişir.
Bundan sonra her hal ve şartta mutlaka bu amacını gerçekleştirir.


KÜRTLERİN BU ŞARTLARA GÖRE DURUMU

Bütün bu anlattıklarımız Kürtlerin ve Kürdistan’ın uluslaşmadaki gecikmişliğini açıklamak ve şu ünlü “bırakuj” karakterinin anlaşılması sağlamak içindir.
Himalayalar hariç Kuzey Yarım Kürede Kürdistan Dağları ile boy ölçüşecek başka dağ
Silsilesi bulamazsınız.
Bu dağlar ki hem Kürtlerin bir araya gelip halklaşmasını engellemiş, ama aynı zamanda da tarih içinde var ve özgür olmasını, varlığını bu günlere kadar getirebilmesini sağlamıştır.
Neredeyse insanın evriminden bu güne hep bu dağlarda ve coğrafyada yaşayan bu halkın hayatından kimler geldi kimler geçti bir kısmını sayalım:
Sümer, Akad, Babil, Asur, Mısır (Firavunlar Mısır’ı) ,Hitit, Aramiler, Makedonlar (İskender),Roma, Haçlılar…
Bunlar hemen akla gelenler. Biraz yoklansa daha kimler kimler gelip geçti.
Bu halk ve devletler öyle sıradan kitleler de değiller. Her biri “dünya tarihini” sallamış,  yazmış veya değiştirmiş devletler.
Şimdi hiç biri yok. Ne halk olarak ne de devlet olarak hiç birinin izi tozu yok. Varlıklarını ancak tarih kitaplarından anlayabiliyoruz.
Çünkü hayat merkezlerini düzlük yerlerde kurdukları için, her türlü saldırıya açıklardı. Güçleri olduğu sürece ayakta; zayıfladıkları anda tetikte bekleyen yeni kabadayı ortalığı darmaduman eder onu siler, yerine kendi geçerdi.
Yeni gelen zaman içinde kendi dilini, dinini ve kültürünü egemen kılar, yıllar içinde yerleşik olanın her şeyi yeni gelenin içinde erir, asimile olurdu.
Çünkü her zaman yeni gelen dinamik, yerleşik olan pasif, statik ve uyuşuktur. İbn-i Haldun bu döngüyü çok güzel açıklamıştır.

KÜRTLERE GELİNCE
Bu gün de dâhil, tarihin hiçbir döneminde, hiçbir komutan ve ordu Kürdistan’ı tam olarak işgal edip, derinliğine nüfuz edememiştir.
Ancak Ovalık ve düzlük alanlarını ele geçirmiş, kısa süre sonra ele geçirdiği yerin buz dağının ucu olduğunu anlamışlardır.
Üzerlerine öyle ordular gelmiştir ki, sayıları çoğu zaman toplam nüfuslarının iki üç misliydi.
Kürtlerin bu günkü nüfuslarından 2-3 bin yıl geriye doğru bir hesaplama yapıp;  Akad, Babil, Arap, İskender, Roma ve hele Moğol ordularının sayılarıyla karşılaştırırsanız ne demek istediğimi anlarsınız.
Bir yanda sayıları milyonlara varan ordular, diğer yanda toplam nüfusu bile ancak bu kadar gelebilen bir halk ve bir yanda da “Bereketli Hilal”(fertile crescent) in “salya akıtan” bereketi…
(Bu arada, biraz dikkatle bakıldığında “Bereketli Hilal”le Kürdistan haritasının neredeyse çakıştığını hatırlatalım.)

Ülkelerine saldıran orduların karşısında düzlüklerde tutunamayan Kürtler, bir anlamda kendi “ana kucakları” olan dağlara çekilmişlerdir. Dağlara tam olarak çekilme olgusu Med İmparatorluğunun çöküşünden sonra neredeye kalıcı bir hale gelmiştir ki bu süre yaklaşık 2 bin 500 yıla denk gelmektedir.
Şimdi, 2 bin 500 yıl dağ şartlarında yaşayan bir halk nasıl bir değişim geçirir, kısaca göz atalım:
Dağ yaşamı, tam anlamıyla kendi üzerine kapanmış kapalı bir yaşamdır. Arazi şartları çetin, iklim sert ve daracık yerleşim alanlarında burun buruna yaşam…
Tek üretim tarzı hayvancılık; yaşam biçimiyse gökyüzü, doğa, hayvan ve geniş aile çemberinden ibaret. Binlerce yıl süren böyle bir yaşam tarzı, ne kadar uysal bir “gen”den gelirse gelsin; insanları metafizik fikirli, hırçın, hoşgörüsüz, kuşkucu ve saldırgan yapar.
Kısaca, tam bir “tabiat hali”…
Böylesi sürekli iç içe yaşama, ister istemez kişiler arasında bir takım sürtüşme, inatlaşma ve anlaşmazlıkların kronikleşip çözümsüzleşmesi sonucunu doğurur.
Bu öyle bir açmazdır ki, basit bir zıtlaşmadan çıkan anlaşmazlıklar, sürekli yüzleşme ve karşılaşmalar sonucu ,diyalektik mantığın kantitatif-kalitatif (nicelik-nitelik) prensibi gereği her seferinde çatışmayı hazırlayan mikro birikimler yaratır.
Ve öyle bir an gelir ki, hayatın normal akışında hiç de ciddiye alınmayacak bir olay fünyeyi ateşleyen kıvılcım olur.
Bunun topluma yansıması ise,”iki yumurta için, köpeğini taşladığı için, çocuk kavgası yüzünden…” gibi alaycı bir söylentilerdir.
Oysa o basit olay son sebeptir. Gerisinde on yılların birikimi vardır ve o basit olay suyu kaynatıp buhara dönüştüren son kaloridir.
Peki, bu gerilim ve çekişmeler kimler arasında oluyor?
Elbette aynı köyde, aynı sarp dağın koyağında yaşayan ve elbette bir birinin yakını, akrabası, amcası oğlu, kardeşi veya kardeş çocukları olan kimseler arasında oluyor.
Başka kim olacaktı ki oralarda?
Sonuç?
Sonuç, patlayan ve genellikle kanla sonuçlanan böyle olaylardan sonra taraflardan birinin mutlaka oradan göçmesini gerektirir.
Bu da başka bir dağın başka bir koyağında yeni bir klanın teşekkülü demektir.
Aşiretçiliğin Kürtlerin belini kırdığını, uluslaşmasını engelleyen tek sebep olduğunu söyleyenlere sormak gerekir:
-Böylesine kronik parçalanmaların devam ettiği bir coğrafyadan aşiret veya kabileden başka nasıl bir sosyal organizasyon türer?
-Vahşi tabiata karşı var olma savaşında “tabiat haline” dönmüş insandan ne kadar uygar davranış beklenebilir?
-Gerilim bir birini yok etme noktasına geldiğinde, bir Kürt kendi “bıra” sından başka kimi buldu da öldürmedi?(Biliyorum. Bu soruyu acımasız ve iğrenç bulacaksınız ama objektif gerçek bu.)

İLKEL, AMA VAR VE ÖZGÜR  
Uzattığımın farkındayım. Ancak varacağımız sonucun anlaşılması için bu açıklamaların zorunlu olduğunu anlayacağınızı umuyorum.
Evet. Bütün bu anlatımlardan ve ”bir musibet bin nasihate bedeldir” den hareketle söylersek:
1-Kürtler bu coğrafyaya yerleşmiş ilk kavimdir: Bilinen tarih içinde, ne bir yerden buralara geldiler, ne de bir yerlere gittiler. Onlar hep buradaydı. Kim bilir kaç isim, kaç dil değiştirdiler; ama hep burada değiştirdiler.
2-Şimdi artık kendileri yok, ancak adları var olan onlarca halk ve imparatorluk görüp geçirdiler. Ama özgürlüklerini kutsal bilip, yağmacılara güç yetiremediklerini anladıkları anda,”ana kucaklarına”,”dağlarına” çekildiler. Ortam düzeldiğinde veya işgalci zayıfladığında inip ovalarını geri aldılar; yeniden şartlar gerektirdiğinde gene çekildiler.
Ve aynı felek bu devran üzre dönmeye devam etti ve de etmekte…
Bunun sonucu olarak;
3-Bin yıllara varan dağ yaşamı belki onları ilkelleştirdi, belki geçmişte önayak oldukları medeniyetleri, kurdukları kentleri başkalarına kaptırdılar ve hatta kapanlar onların  “gayrı medeni”,”dillerinin de medeniyet dili olmadığını” iddia etti.
Bütün bunlara rağmen onlar hep var oldular ve onlar gittikten sonra da var olacaklar.
Çünkü onların “Kürdistan Dağları “ gibi ana kucakları var.
Onun içindir ki, kendilerini “tarihe sığmaz” sayan “gaspçılardan” hiç birinin izi-tozu kalmadı, ama onlar dağlı ve ilkel gibi gözükseler bile,  halen var ve dünyanın başını ağrıtmaya devam ediyorlar.
Bir Hitit’i, Babil’i, Asur’u veya Akad’ı diriltemezsiniz.
Fakat en ilkel bir kavmi bile 30-40 yılda dünyanın en uygar halkı durumuna getirebilirsiniz.
Bu kadar uzatmamızın sebebi, karamsarları ayıltmak, aynı zamanda da bu halkı, son teknolojik imkânları kalleş bir silah gibi kullanarak “ tasfiye” ve “asimile” edebileceğini sananlara yanılgılarını hatırlatmaktır.

(*) Bırakuji; (Kürtçe) kardeş öldürme


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık