Şeyhmus ÇAKIRTAŞ

SAVAŞIN YERYÜZÜ CENNETİ: ORTADOĞU


Şeyhmus ÇAKIRTAŞ
14 Eylül 2012 Cuma 10:31

Savaşın yıkıcı yönünü anlatmanın artık bir anlam ifade etmediği bir coğrafyanın tam ortasındayız. Yılların birikmiş hesabı, baskıcı rejimler, aile ya da aşiret gücünü devletleştiren yapılar Ortadoğu’da yaşamı daha bir çekilmez kılıyor, çatışma ortamını daha bir şiddetli hale getiriyor, mezhep sürtüşmelerini tetikliyor.

Kamuoyunda “Arap Baharı” olarak bilinen Tunus’ta başlayıp, Mısır ve Libya’da kanlı bir şekilde devam eden ve bu gün Suriye'de  cereyan eden olaylar, Ortadoğu için adeta  I. ve II.Dünya savaşında yarım kalmış bir hesaplaşmanın devamı gibidir...

Yıllardır Ortadoğu’daki rejimleri şu ya da bu şekilde dizayn eden, destekleyen ABD bir konsept değişikliğine giderek, revizyona ve bu rejimlerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir projeyi hayata geçiriyor ve kanlı bir süreci yönetiyor.

Dün müttefik olanlar, bu gün diktatör olarak kamuoyuna yansıtılarak, projenin daha hızlı olarak hayata geçmesini sağlıyor.

Hüsnü Mübarek iyi bir ABD yanlısıydı, ama gün geçtikçe ABD çıkarlarını savunamayacak kadar yıpranmış, ülkesinde oldukça fazla kan kaybetmişti. Keza diğer ülkelerde de durum Mısır’dan farksız değildi. Yıllarca yönetim aygıtının başında yer alan kişilikler, hem kendi devletlerini yönetemez duruma gelmiş, hem de ABD’nin çıkarlarına denk politikalar üretemeyerek, ABD’nin genişleme, dünya genelinde stratejik bölgelere yerleşme, ekonomik kaynakları kullanma hedeflerine ters düşerek, süreci engeller duruma gelmişlerdi.

Taliban hareketini besleyen, Saddam’a her türlü silah ve mühimmatı veren, Saddam’ı İran ve Kürtlere karşı savaşmasını sağlayan ABD, aynı zamanda Saddam ve Taliban’ı dağıtma konusunda da aynı beceriyi göstererek, bir kurtarıcı olarak dünyanın en uzun sürecek çatışmaların tetikleyicisi de oluyor.

Hiç kuşkusuz Ortadoğu’da olup bitenlerin baş aktörü olan ABD’nin bölgede elini güçlü kılan baskıcı rejimler, bir çırpıda kenara çekilmeleri işin doğasına aykırıdır. Siyasal ortaklıklar, ekonomik çıkarlar, devletler arasındaki ilişkiler işleri daha bir karmaşık hale getirerek, sürecin sancılı ve kanlı geçmesine neden olmaktadır.  Saddam’ın sahsında başlayan çöküş, Kaddafi’nin öldürülmesiyle, Hüsnü Mübarek gibilerin yargılanmasıyla giderek genişleme eğilimi göstermektedir. Ortadoğu’nun genellinde iç çatışma ve gerilimin artması, Suriye’de savaşın kızışması bu yeni sürecin ürünüdür.

Bu gün bahsedilen bölgelerde patlayan bombalar, yaşanan çatışmalar, en korkunç ölümlerin kanıksandığı bir sürecin başladığı, aynı zamanda ABD’nin iş başına getirdiği iktidarların,  ABD’nin çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri, jandarmalığını yaptıkları görülmektedir.

Bu gün sözüm ona ‘Arap Baharı’nı yaşamayan ülkelerde ise hükümetler büyük bir endişe içinde yönetimlerini ayakta tutmaya, ABD’nin politikalarına uygun hareket etmeye çalışıyorlar.

Ama buna rağmen çatışma dalgası daha da genişleme eğilimi göstermektedir. Lübnan ve Yemen’de çatışmaların daha bir belirginleşmesi, Sudan’da siyasetçilerin içinde olduğu bir uçağın düşmesi, Mısır’ın  Gazze’ye açılın tünelleri kapatması çatışma halkasının daha da büyüyeceğinin habercisidir. Keza bu çatışmaya paralel olarak Türkiye’de de şiddet dalgası büyüme trendi göstermiştir. Türkiye’nin Suriye rejimine karşı tutum alması, savaş ilan etme noktaya gelmesi ve PKK’nin eylemlerine hız vermesi,  Ortadoğu rüzgarının bütün ülkeleri etkilediğini göstermektedir. İran büyük bir gerilim içinde sessizce savaşa doğru sürüklenmekte. Keza Afganistan ve Pakistan’da da her gün bombalar patlamaktadır.

Yani anlaşılan Ortadoğu bir bütün olarak yangın yeri, savaş cennetidir. Her türlü silahın kullanıldığı, emperyalist bir bölüşümün düşünüldüğü bir laboratuar durumuna gelmiştir.

Bu nedenle her kesin Ortadoğu’da olup bitenleri doğru yorumlamak, doğru sonuçlar çıkarmak, sorunları doğru ortaya koymak gelecek açısından önemlidir.

Kanımca bu coğrafyada olup bitenleri iyi anlamanın birinci yolu, Ortadoğu’nun çalkantılı tarihini, kültür ve sosyal yapısını, dinsel öğretileri anlamak, bunu doğru yorumlamakla mümkündür.

Çünkü Ortadoğu hem kültürler mozaiği, hem de büyük dinsel kitlelerin, farklı etnik yapıların bir arada yaşadığı ama aynı zamanda sürekli bir çatışma potansiyelinin bünyesinde barındırdığı bir coğrafyadır.

Bu kültürel faklılık, değişik mezhep ve dini cemaatler bir zenginlik olarak da görülebilir, ama  Ortadoğu’da var olan rejimler açısından, bu durum bir yönetememe olgusunu ortaya çıkarmaktadır.  İş başında olanlar ya kendi ailesel çıkarlarını korumakta, ya da mensup olduğu mezhebe hizmet ederek, kendisinden olmayana yaşam hakkı tanımamaktadır. Demokrasiden yoksun, tek din,tek dil ve  tek aile yönetimini esas alan rejimler maalesef bu günkü karışıklığın ana nedenidir.

Her ne kadar ABD bu karışıklığı, yönetememe olgusunu değerlendirip, sürece müdahale etse de karışıklığın asıl nedeni mevcut yönetimlerin yönetememe olgusudur.

Yıllardır kendi çıkarlarını gözetip, toplumları bazı kalıplarla yöneten, demokrasiden çok uzak rejimler inşa edenler,  ABD’nin küçük bir müdahalesiyle sarsılıyor, iktidarı bırakmak zorunda kalıyor. Bu gün sokakları dolduranların çoğunun geçmişte bu rejimlerin kanatları altında yer alması da olayın başka bir handikabıdır.

Ortadoğu yönetimleri, Firavun gibi saraylarında yaşayarak tahtlarının daimi olacağını, farklılıkları yok ederek, özgürlükleri bastırarak iktidarlarını koruyacaklarını düşünüyorlardı.

Ama öyle olmadı.

Ortadoğu çatışma ve gerilim merkezi olarak, yıkıcı bir değişimi yaşamaya başladı. Firavunlaşma, sonsuza kadar yaşama hevesi, Ortadoğu diktatörleri için hüsran, halkları için  ağır bedellere neden olma süreci başladı.

İki yönlü bir bedel yani.

Önce Tunus,  sonra da Mısır’da binlerce insan sokaklara inerek,  mevcut rejimlerin ipini çekti. Kaddafi’nin durumu biraz daha farklıydı. O öteden beri ABD’nin ezeli düşmanıydı. Bu nedenle Kaddafi için korkunç bir son hazırlandı. Bu gün işe aynı son Beşar Esad için planlanmakta, uygulama konulmaktadır.

Yani Ortadoğu’da iktidar hesapları, ekonomik çıkarlar, etnik ve dinsel sorunlar, halkların zap u rapt altına alınması Ortadoğu’yu sürekli gergin, patlamaya hazır bir hale getiriyordu. Hal böyle olunca olaylar daha bir karmaşık ve yıkıcı oluyor. Bir kıvılcım, büyük toplumsal olayları tetikleyebiliyor, ortalığı savaş alanına çevirebiliyor.

Bir yandan ABD’nin desteklediği ve organize edilmiş muhalifler, diğer yandan yönetimlerin baskıcı tutumlarından rahatsız olan geniş halk kitleleri, ABD’nin politikalarının kısa zamanda hayata geçmesini de sağlıyor aynı zamanda.

Tarih boyunca büyük savaşlara, çatışma ve sarsıcı olaylara sahne olan Ortadoğu halkları, sahip olduğu zenginliğe denk bir yönetim yaratamamanın, iktidar kavgalarının ve demokrasi dışı örgütlenmelerin sancılarını çekiyor aslında.

Dünyanın en zengin petrol yatakları üzerinde inşa edilen  ülkeler, maalesef demokrasi ve özgürlükler konusunda dünya ölçeğinde sıralamaya bile girememektedir. Bu da çürümeyi, çökme ve yıkılmayı hızlandıran, ABD’nin öne çıkmasını sağlayan bir mekanizma olmaktadır. Hem çürüten, hem de yenisi için düğmeye basan ABD demokrasi getirme iddiasını  güçlendirerek ve nihayetinde müdahale ederek, süreci kendi lehine işletiyor.

Bu müdahale aynı zamanda yeni bir sömürge anlayışını da beraberinde getiriyor. Bu yeni sömürge anlayışı hem modern teknolojik nüveler bünyesinde taşıyor, hem de oldukça  baskıcı ibareler yapısında bulunduruyor.

Afganistan ve Irak bu yeni sömürge anlayışının ilk ürünüdür.  Halen iç karışıklığın en şiddetli bir şekilde hüküm sürdüğü bölgelerde maalesef ABD hem kurtarıcı, hem de öldürücü ve bastırıcı gücünü elinde bulunduruyor.

Irak’ta Saddam diktatöründen kurtulma olarak işleyen süreç, Afganistan’da  daha karmaşık durumdadır. Her gün patlayan bombalar ülkeyi tam harabeye çevirmiştir. ABD çok tuhaf bir şekilde yıkarak, yakarak güya demokrasi inşa etmeye çalışmaktadır.

Bu müdahalenin temelinde demokratik rejimler inşa etmek iddiası olsa da, aslı astarı bambaşkadır. Bu gün çatışma alanı olarak seçilen Ortadoğu ve Kuzey Afrika yer altı zenginlikler açısından oldukça cömert ve ekonomik bir bakirliğe sahiptir.

Nasıl işletirseniz, hangi yöne yönlendirirseniz o tarafa kolayca evirilen bir yapı hakimdir. ABD bu nedenle müdahalesini yavaş ama bir o kadar yıkıcı yapıyor.

Bu müdahalenin temelinde ekonomik ve siyasal çıkarlar olmasına rağmen,  kamuoyuna yansıyan Baas gibi rejimlerinin baskı politikalarıdır.

Ki doğrudur, bu rejimler Ortadoğu halklarının cellatları oldular. Ama bu gün yerine ikame edilen rejimlerin de Baas Rejimlerinden farklı olacağını kimse garanti edememektedir. Çünkü bu sarsıcı dalganın halkın kendi öz gücüyle yaratılmadığı gerçeği ortadadır.

Bu nedenle Ortadoğu uzun sürecek çatışmaların odağındadır . Dengeler alt üst olmuş, yeni konseptler devrededir. Dünün dostları, bu günün düşmanlarıdır.

Yaklaşık seksen yıldan bu yana kendine has, daha çok Arap Milliyetçisi  bir çizgiye sahip olan Suriye, Libya ve Mısır Baas rejimleri düne kadar başta Türkiye’yle oldukça iyi ilişkilere sahipken,  bu rejimler  bu gün düşman ilan edilmiştir. Bu elbette ABD’nin planıyla ilgilidir.

Türkiye Osmanlıyı hatırlayarak, 1910-20 yıllarında kaybettiği alanlarda yeniden bir hakimiyet kurmayı hayal etmekte, siyasi nüfusunu artırma yolunu aramaktadır.

Türkiye yıkılan statükoların yıkıntıları arasında kendisine yeni bir misyon ve yer aramaktadır. ABD dümenine su taşımasına neden olan başka önemli bir gerçeklik de özellikle Suriye Kürtlerinin statü meselesidir. Türkiye oluşacak olası bir Kürt yapını engellemek, engel olamıyorsa en azından  kendi politikalarına uygun bir yapının ortaya çıkmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Ama gerçek şu ki Kürtler şu an Ortadoğu halkları içinde en örgütlü, demokrasiye en yakın bir yapıdadır. Yıllardır bir hak mücadelesi veren, var olmak için devlet dışı yapılanan Kürtler yıkıntılar arasında elbette yeni yapıların temellerini atacaklardır. Suriye’de yaşanan da budur. Kaybedecek zincirleri bile olmayan Suriye Kürtlerin kendi kaderlerini belirlemekten başka sansı var mıdır?

Sanırsam Ortadoğu gerçekliği için de bu soruya verilecek cevap hiç bir şeyin eskisi gibi olacağı olmayacağıdır.  Kürtler yıllardır Suriye’de vatansız, kimliksiz yaşamaktadır. Bu geri durumdan kurtulma fırsatı varken, olaylara seyirci kalmayacakları gün gibi aşikârdır.

Yani Ortadoğu sarsmaya devam edecektir.Yeni konsept sarsma, yıkma ve yeniden inşa etme üzerine kurulmuştur.

İzlemeye, yorumlamaya devam edelim…

 


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık